تبلیغات

قوانین را مطالعه کنید
ادیبان چتلطفا قبل از ورود به چت روم تمام قوانین را مطالعه کرده و آن هار رعایت نماید،مدیریت چت روم

»هر گونه دعوت به چت روم هاي ديگر مي باشد
»ارسال بي رويه و پي در پي يک شکلک ممنوع مي باشد
»ایجاد مباحث غیر اخلاقی یا هر گونه بی احترامی به ادیان ممنوع می باشد
»ورود با اسامی رکیک ممنوع می باشد و از چت روم اخراج می شوید
»لطفا در استفاده از چت روم ادب و فرهنگ را رعایت کنید
»ورود با اسامی رکیک ممنوع می باشد و از چت روم اخراج می شوید
»ورود با اسامی رکیک ممنوع می باشد و از چت روم اخراج می شوید
»ایجاد مباحث غیر اخلاقی یا هر گونه بی احترامی به ادیان ممنوع می باشد
»لطفا در استفاده از چت روم ادب و فرهنگ را رعایت کنید
»ارسال بي رويه و پي در پي يک شکلک ممنوع مي باشد
»لطفا در استفاده از چت روم ادب و فرهنگ را رعایت کنید
»هر گونه دعوت به چت روم هاي ديگر مي باشد
»لطفا در استفاده از چت روم ادب و فرهنگ را رعایت کنید
Hosted By Dchat.org

طراحی چت روم